Indemnizaţia de creştere a copilului

Indemnizaţia reprezintă dreptul bănsesc cuvenit şi plătit cât timp o mamă se află în concediu de îngrijire a copilului, care poate dura de la 1la 3 ani.

Cuantumul indemnizaţiei este de 75% din media veniturilor nete ale mamei  (sau ale tatălui, dacă el este acela care va intra în concediu de creştere a copilului) realizate în ultimele 12 luni anterioare naşterii copilului.

Mămicile pot opta pentru:

1. concediu de creştrea copilului până la 1 an
– indemnizaţie cuantum de 75% din media veniturilor nete realizate pe ultimele 12 luni
– indemnizaţia nu poate fi mai mică de 600 lei şi nici mai mare de 3400 lei
– au dreptul la concediu fără plată pentru creşterea copilului până la 2 ani
– daca revin la serviciu mai devreme primesc stimulent de 500 lei lunar până la împlinjirea vârstei de 2 ani a copilului
– angajatorul nu poate să dispună încetarea raporturilor de muncă sau de serviciu cât mămicile se află în concediul de crestrea copilului, în perioada în care primesc stimulentul pentru revenirea mai devreme la serviciu şi nici în perioada de 6 luni după revenirea definitivă la locul de muncă

2. concediu de creştere copil până la 2 ani
– indemnizaţie cuantum de 75% din media veniturilor nete realizate pe ultimele 12 luni
– indemnizaţia nu poate fi mai mică de 600 lei şi nici mai mare de 1200 lei

3. Pentru copilul cu handicap
– concediu până la 3 ani
– indemnizaţie cuantum de 75% din media veniturilor nete realizate pe ultimele 12 luni
– indemnizaţia nu poate fi mai mică de 600 lei şi nici mai mare de 3400 lei
– dacă revin la servicu mai devreme primesc stimulent de 500 lei lunar până la împlinirea vârstei de 3 ani a copilului
– angajatorul nu poate să dispună încetarea raporturilor de muncă sau de serviciu cât mămicile se află în concediul de creştrea copilului, în perioada în care primesc stimulentul pentru revenirea mai devreme la serviciu şi nici în periaoda de 6 luni după revenirea definitivă la locul de muncă.

 

Beneficiază de indemnizaţie, conform legii, salariatele cu contract individual de muncă pe durată nedeterminată, precum şi persoanele care desfăşoarăa activităţi comerciale independente (prestări servicii), ori cele care au profesii liberale (medici, arhitecţi, avocaţi, notary, etc.) sau care desfăşoară activităţi independente (drepturi de autor).

 

Şi dacă părintele copilului lucrează cu normă redusă, având contract de muncă cu timp parţial sau fracţiune de normă, are dreptul la concediu de creştere a copilului.

 

De asemenea, de aceleaşi drepturi beneficiază studentele la zi sau licenţiatele care au născut. Acestea au dreptul la alocaţia pe pentru nou-născut, la alocaţia de stat pentru copii de 200 de lei pe lună (până la împlinirea vârstei de 2 ani).

 

În cazul în care este vorba despre gemeni sau tripleţi, indemnizaţia se acordă pentru fiecare copil în parte (conform Legii nr. 239/2009).

 

Indemnizaţia se acordă dacă sunt indeplinite cumulative următoarele condiţii:

  • Sunteţi cetăţean roman, străin sau apatrid
  • Aveţi, conform legii, domiciliul / reşedinţa pe teritoriul României
  • Locuieşti împreună cu copilul

Potrivit OUG 148/2005 republicată, drepturile privind indemnizaţia de creştere se cuvin imediat după încetarea concediului de maternitate (minimum 42 de zile), dacă cererea este depusă în termen de 60 de zile lucrătoare de la acea dată sau de la data depunerii cererii în celelalte cazuri.

 

Pentru solicitarea indemnizaţiei treebuie depuse la primăria în raza căreia aveţi domiciliul sau reşedinţa, următoarele acte:

–  cerere (Anexa 1 la Ord. 68/2009 al MMSSF);
– actul de identitate al solicitantului – (copie şi original);
– certificatul de naştere al copilului pentru care se solicită dreptul (copie şi original), hotărârea judecătorească de încredintare în vederea adopţiei sau de încredinţare a adopţiei, hotărârea judecătorească sau hotărârea comisiei pentru protecţia copilului pentru măsura plasamentului în regim de urgenţă (copie şi original);
– certificatele de naştere ale tuturor copiilor născuti după data de 1 ianuarie 2006 (copie şi original);
– actele doveditoare privind realizarea de venituri precum şi nivelul lunar al acestora eliberate de angajatori sau autorităţi competente sunt următoarele:
– adeverinţa eliberată de angajator (Anexa 2 la Ord. 68/2009 al MMSSF) din care să rezulte că persoana îndreptăţită: a realizat venituri salariale supuse impozitului pe venit, potrivit Codului Fiscal, timp de 12 luni anterior datei naşterii copilului,

  • nivelul lunar al acestora,
  • prima şi ultima zi de concediu de maternitate,
  • data împlinirii celor 42 de zile reprezentând concediul de lăuzie,
  • prima zi de concediu de creşterea copilului;

sau – dovada privind veniturile realizate în anul fiscal anterior celui în care s-a născut copilul si/sau dovada privind venitul calculat în vederea plăţii anticipate a impozitului precum şi copia deciziei de impunere eliberate de autorităţile competente;
sau – dovada eliberată de autorităţile competente, în cazul persoanelor care realizează venituri neimpozabile;
sau – dovada eliberată de autorităţile competente, în cazul asociaţilor unici;

– dovada eliberată de autorităţile sau angajatori din care să rezulte data de la care solicitantul se află în concediu pentru creşterea copilului;
sau – adeverinţă studii/diplomă de absolvire, în cazul persoanele care au urmat sau urmează o formă de învăţământ universitar/preuniversitar;
– dosar cu şina din carton (coperţi intregi);
– alte acte după caz;
– pentru plata în cont bancar – extras de cont, deschis la B.C.R., ProCredit Bank, Banca Transilvania, Romexterra Bank, B.R.D., Alpha Bank, Piraeus Bank, Raiffeisen Bank, CR Firenze Bank, VOLKSBANK, UniCredit Tiriac Bank, CARPATICA, C.E.C. Bank, ATE Bank, Intesa Sanpaolo Bank, Romanian International Bank (RIB) pe numele solicitantului la o unitate bancară din Bucureşti.

 

 

Adaugă comentariul tău